f68ffc3ccc74dc64719f1c4953f3e69c_edited.jpg
SpeedDrifters.png

บริการเติมเกม
Speed Drifters

Diamond
ราคา
156
59 ฿
233
89 ฿
472
155 ฿
794
255 ฿
1,612
510 ฿
3,224
1,000 ฿
4,836
1,500 ฿
6,448
1,999 ฿
8,060
2,499 ฿
9,672
2,999 ฿
Supreme Crown
59 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

วิธีการเติม
ใช้รหัส Facebook / Garena เชื่อม Facebook ในการเติม