garena.png

บริการจำหน่ายบัตร
Garena Shells

Garena Shell
ราคา
30+1 Shells
20 ฿
75+2 Shells
50 ฿
150+3 Shells
100 ฿
450+9 Shells
295 ฿
750+15 Shells
490 ฿
1200+24 Shells
780 ฿
1,500+30 Shells
980 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น