top of page
razer-gold.png

บริการจำหน่ายบัตร
Razer Gold

ราคาปกติ
ราคาส่วนลด
50 ฿
50 ฿
100 ฿
99 ฿
300 ฿
285 ฿
500 ฿
470 ฿
1,000 ฿
930 ฿
3,500 ฿
3,220 ฿
5,000 ฿
4,585 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

bottom of page