top of page
ขายบัตร riot

บริการจำหน่ายบัตร
RIOT CASH

POINT
ราคา
500
ปกติ 139 จ่ายเพียง 136 ฿
1,050
ปกติ 279 จ่ายเพียง 270 ฿
2,175
ปกติ 559 จ่ายเพียง 530 ฿
3,850
ปกติ 979 จ่ายเพียง 930 ฿
5,550
ปกติ 1400 จ่ายเพียง 1,350 ฿
11,500
ปกติ 2800 จ่ายเพียง 2,600 ฿

วิธีการสั่งซื้อ
1. ให้ติดต่อ ทีมงาน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียด
2. ลูกค้าที่จะทำการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบเลขบัญชี ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง ชื่อบัญชีสำหรับรับโอนเงิน ชื่อ
ปัทม์ จิตรอำภัย เท่านั้น

bottom of page